اعضای هیئت مدیره شرکت کک طبس

همایون صمیمی سده
عضو - غیرموظف

محمدمهدی محمدرضائی
نائب رئیس- غیرموظف

حسن پُلارک
رئیس - غیرموظف

ابراهیم صادقی
عضو - غیرموظف