شرکت کک طبس

برنامه استراتژیک

استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند. همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت و حیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار دارد و در رابطه با حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید بحث می نماید.” برنامه ریزی استراتژیک، فرایندی است برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیت ها با افق دید بلندمدت و در جهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمان تهیه می گردد.
برنامه استراتژیک (سند راهبردی) سندی است که اهداف شرکت، روش های رسیدن به این اهداف و عناصر مورد نیاز برای تحقق هدف ها را روشن می کند. بدین منظور این سند با رعایت استانداردهای حرفه ای و با مطالعه مستندات و فعالیت های شرکت کک طبس و با مشارکت کارشناسان مجرب و متخصصین این حوزه تدوین گردید.