شرکت کک طبس

برنامه های آتی

برنامه نه گانه آتی شرکت کک طبس

به منظور دست یابی برنامه های استراتژیک:

چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و در نهایت تحقق اهداف عملیاتی، اهم برنامه های آتی شرکت کُک طبس به شرح ذیل ارایه می گردد