برنامه نه گانه آتی شرکت کک طبس

به منظور دست یابی برنامه های استراتژیک: چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و در نهایت تحقق اهداف عملیاتی، اهم برنامه های آتی شرکت کُک طبس به شرح ذیل ارایه می گردد.