معرفی مدیران شرکت کک طبس

علی نصیری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ابراهیم نجفی
مدیر سرمایه انسانی

شهرام وزین دل
مدیر مالی و اقتصادی

مهدی شکاری
مدیر کارخانه

حمیدرضا شکیبی
مدیر توسعه و برنامه ریزی

حمید یحیایی
مدیر بازرگانی