شرکت کک طبس

مزایده

شرکت کک طبس در نظر دارد 60 هزارتن کک تولیدی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند با توجه به اطلاعات مندرج در آگهی نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.