شرکت کک طبس

اخذ گواهینامه ایزو (17025 -ISO )

 اخذ گواهینامه ایزو (17025 -ISO )

تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت کک طبس

Laboratory Accreditation Certificate Coke Tabas CO.

با استعانت از خداوند متعال و با همت و دانش تخصصی کارشناسان واحد آزمایشگاه و مدیریت شرکت کُک طبس و به منظور استانداردسازی تولید باکیفیت محصولات کُک « گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه » زغالسنگ و کک از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اخذ گردید.


ضمن عرض تبریک به مشتریان، سهامداران، ذینفعان و کارکنان شرکت، شایان ذکر است که آزمایشگاه شرکت کک طبس، تنها آزمایشگاهی است که در منطقه این گواهینامه را دریافت نموده است.